مشخصات فایل مبانی نظری بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان

مبانی نظری بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان|42075264|sheidaeiha
با ما همراه باشید با موضوع مبانی نظری بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان

هدف از این در سازمان بازرسی کل کشور می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات99حجم0/297 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید(مطالعه موردی: سازمان بازرسی کل کشور) چکیده:سازمان ها باید در شرایطی به بقاء و حیات خود ادامه دهند که جهان با تغییرات سریع و عمده همراه است . در این شرایط مدیریت دانش به عنوان یک منبع مهم در زمینه ایجاد مزیت رقابتی شمرده می شود. چرا که سازمان ها باید محیطی برای تسهیم، انتقال و تبادل دانش در میان اعضاء به وجود آورند و افراد را، در جهت با مفهوم كردن تعاملاتشان، آموزش دهند.یادگیری الکترونیکی یکی از روش های جدید آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که با محور قرار دادن انسان به عنوان یادگیرنده فعال، می تواند تمامی اشکال آموزش و پرورش و یادگیری را در قرن بیست و یکم متحول سازد و به چالش حاصل از میزان تقاضای اجتماعی برای آموزش و فقدان منابع آموزشی کافی پایان دهد. سازمان بازرسی کل کشور نیز به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین سیستم‌های خدماتی جامعه، مستثنی از دیگر نهادهای دولتی ما نمی باشد و از آنجایی که محقق خود در این نهاد مشغول به خدمت رسانی است، مساله یادگیری و دانش را به خوبی در این مجموعه درک می نماید. بنابراین با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و نیز اهمیت حیاتی این نهاد برای جامعه، بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در آن ضروری به نظر می رسد .یقیناً ضرورت استفاده کارکنان آن از دانش روز و دستیابی به جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی بسیار ضروری است و از طرف دیگر موفقیت در هر نظام، و تغییراتی که با هدف اصلاح انجام می‌شود مرهون نظارت های مؤثر و کارآمد است که در مراحل مختلف تحت عناوین گوناگون اعمال می‌شود که این خود اهمیت بکارگیری مدیریت دانش در یادگیری الکترونیکی را دو چندان می کند. هدف كلی این پژوهش بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور می باشد. فرضیه : فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد. نتیجه گیری: فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی كل كشور تأثیر معنادار دارد. بنابر نتایج فرضیه ی اصلی پژوهش در سطح خطای نوع اول 05/0 پذیرفته می شود. زیرا سطح معناداری برای مدل رگرسیونی و همچنین ضریب رگرسیونی مؤلفه ی مدیریت دانش تقریباً برابر 00/0 بوده و همین امر بیانگر آنست که هم مدل رگرسیونی و هم حضور متغیر مدیریت دانش در مدل معنادار بوده است. همچنین مثبت بودن ضریب رگرسیونی نشان می دهد که این رابطه در جهت مثبت است. بدین معنا که افزایش یا کاهش فرآیندهای مدیریت دانش منجر به افزایش یا کاهش سطح یادگیری الکترونیکی خواهد شد.نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز مؤیدی بر رابطه ی مثبت و معنادار فرآیندهای مدیریت دانش با یادگیری الکترونیکی در جامعه ی مورد پژوهش می باشد. زیرا سطح معناداری این آزمون تقریباً برابر 00/0 و ضریب همبستگی پیرسون برآورد شده برابر با 958/0 می باشند. کلمات کلیدی:مدیریت دانش یادگیری الکترونیکیسازمان بازرسی کل کشور بیان مسئله دنیای متغیر امروز ایجاب می کند که سازمان ها برای بقاء و رشد به دنبال ابزارهای نوین باشند. یکی از ابزارهایی که می تواند سازمان ها را در تأمین این اهداف یاری دهد، مدیریت دانش است. مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان ها کمک می کند اطلاعات و دانش مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت هایی مانند حل مشکلات، آموختن پویا و تصمیم گیری ضروری است (Tsangho2008). مدیریت دانش می تواند گستره ای از ویژگیهای عملکرد سازمانی را با قادر ساختن سازمان به «عملکرد هوشمندانه تر» بهبود بخشد (Wig; 1999). در جهان پرشتاب امروزی یادگیری الكترونیكی به عنوان یك ابزار كسب دانش، به سرعت در حال گسترش، توسعه و تحول است. چنین روند رو به رشدی دست اندركاران را ملزم به اعمال روشهای علمی و منطقی در اجرا، ارزیابی و مدیریت پروژه های یادگیری الكترونیكی می نماید. پیشرفت روزافزون در زمینه علوم رایانه ای و ظهور و گسترش شبکه های اطلاع رسانی به ویژه اینترنت، امکانات و روش های تازه ای را پیش روی برنامه ریزان و مجریان برنامه های آموززشی قرار داده و مشکلات گذشته در عرصه آموزش، به ویژه محدودیت های ناشی از زمان و مکان یادگیری را کمرنگ نموده است (Safavi et all2008). از آنجا که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان اصلی ترین نهاد نظارتی کشور برای نظارت کارا و اثربخش نیازمند برقراری ارتباطات با دستگاه های مشمول بازرسی است و به منظور تحقق چنین هدفی و افزایش نقش مردم در امر نظارت، نیازمند تغییر نگاه از نظارت سنتی به مدرن هستیم که در این راستا به نظر می رسد که با مطرح کردن بکارگیری مدیریت دانش در یادگیری الکترونیکی می‌توان فرآیند کنترل و نظارت را بهبود بخشید و یادگیری و دانش بویژه در سازمان بازرسی کل کشور یکی از مسایل با اهمیت تلقی می شود . بنابراین با توجه به موارد فوق محقق بر آن شد تا به بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور بپردازد. فهرست مطالب فصل دوم: مبانی نظری 13بخش اول: مدیریت دانش 142-1-مقدمه 162-2- مفهوم داده، اطلاعات، و دانش 172-3 - خصوصیات دانش 192- 4 - دسته بندی های دانش سازمانی 212- 5 - چرخه حیات مدیریت دانش 242-5-1 - خلق دانش ( تسخیر یا تولید دانش) 242-5-2 -سازماندهی دانش ( اعتبار بخشی دانش) 272-5-3- ذخیره دانش ( کدگذاری یا رسمی سازی دانش) 272-5-4 -توزیع دانش (تسهیم یا انتقال دانش) 282-5-5- کاربرد دانش ( استفاده از دانش) 302-6 - نقش و اهمیت دانش 302-7- ﻋﻮاﻣﻞ تأﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ‬ 312-8- اصول مدیریت دانش 342-9- ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ‬‬ 372-9-1- فناوری: 372-9-2 - فرآیندها: 372-9-3 - افراد: 372-9-4 - تعهد راهبردی مستمر: 382-10 - دﻻﻳﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ 382-11- ﺧﻄﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 392-11- مزایای مدیریت دانش : 412-12- تاریخچه مدیریت دانش 422-13- تعاریف مدیریت دانش 442-14- اهداف مدیریت دانش 452-15- چرخة مدیریت دانش : 462-16-مدل پایه های ساختمان دانش 49بخش دوم : یادگیری الکترونیکی 562-17- تاریخچه یادگیری الکترونیکی 582-18- یادگیری الکترونیکی در ایران: 592-19- مفهوم و تعریف یادگیری الکترونیکی 602-20- تکامل یادگیری الكترونیکی 632-21- روشهای متفاوت یادگیری الکترونیکی 662-22-مزایای یادگیری الکترونیکی 722-23- معایب یادگیری الکترونیکی 762-24- بخش سوم: تحقیقات انجام شده 79 منابع و مآخذ : فهرست مطالبجدول شماره 2-1: چهار راهبرد نوناكا و تاكیوچی (1995) در تولید دانش سازمانی 25جدول شماره 2-2: ویژگی های اصلی حالات تولید دانش( نوناكا و تاكوچی 1995) 26 فهرست اشکالشکل شماره 2- 1: داده، اطلاعات، دانش و خرد 19شکل شماره 2-2: روابط بین دانش شخصی و دانش سازمانی 22شکل شماره 2-3: چرخه مدیریت دانش: (پروبست و همکاران، 2000، ص 83 ) 50
"